Đặt một câu hỏi

Bánh sinh nhật vẽ hình con trâu

p1432174289_traú
Số ký tự đã nhập: